четвртак, 14. јун 2012.

3. седница СО Смедеревска Паланка је одржана 14.6.2012.: завршни рачун буџета за 2011, извештај о извршеној ревизији, ребаланс буџета и кадровска питања, ...

Достављамо део прилога за 3. седницу СО Смедеревска Паланка:
  • Извод из записника са 2. седнице СО Смедеревска Паланка одржане 6.6.2012. 
  • Предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Смедеревска Паланка за 2011. 
  • Извештај о извршеној ревизији консолидованог завршног рачуна буџета Општине Смедеревска Паланка 
  • Предлог ребаланса буџета Општине Смедеревска Паланка за 2012.
  • Предлози Комисије за административна питања, радне односе и друштвена признања Дневни ред 3. седнице СО Смед Паланка заказане за 14.6.2012.

недеља, 10. јун 2012.

Трећа седница Скупштине општине

Заказана је трећа седница скупштине општине Смедеревска Паланка за 14.6.2012. са почетком у 10 сати у Великој сали Скупштине општине.
Прилаже се дневни ред ове седнице

четвртак, 7. јун 2012.

Друга седница Општинског већа Смедеревске Паланке

Друга седница Општинског већа Смедеревске Паланке одржаће се 8. јуна 2012. са почетком у 12 сати у малој сали СО Смедеревска Паланка.
Прилажемо дневни ред седнице.

Очистимо Паланку - ЗАЈЕДНО


Акција „Очистимо Србију“ у суботу 9.јуна организује трећи пут за редом најмасовнију волонтерску акцију чишћења у једном дану „Велико спремање Србије“.
До сада су се за учешће у акцији пријавила многа јавна и приватна предузећа, организације цивилног сектора, школе, медији и многи други.
Буди и ти један од друштвено одговорних грађана, прикључи се акцији „Велико спремање Србије и Паланке.
Пријави се путем сајта www.ocistimosrbiju.rs или на телефон 011/ 36 222 36.
Пријављене грађане и организације контактираће локални координатор како би свако био распоређен на одређену локацију и добио заштитне рукавице и кесе за прикупљање отпада.


уторак, 5. јун 2012.

Мрежа предшколских установа и мрежа основних школа у Смедеревској Паланци

Смедеревска Паланка је пред доношењем акта о мрежи предшколских установа и мрежи основних школа у Смедеревској Паланци сагласно члану 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09). Незванично се воде разговори о мрежи  предшколских установа и мрежи основних школа у Смедеревској Паланци али засада нема званичних информација. Нејасно је да ли ће акт донети Скупштина општине Смедеревска Паланка или ће акт донети Министарство просвете и науке јер Скупштина општине Смедеревска Паланка акт није благовремено донела.  Да ли ће на територији општине бити 3, 6 или 11 основних школа у овом тренутку званично није познато. Имајући у виду да су основне школе у Смедеревској Паланци због непостојања наведеног акта већ ускраћене за средства из  "Програма модернизације школа" финансиран из средстава зајма Европске инвестиционе банке чиме би се решила већина проблема везана за финансирање пројеката изградње, рехабилитације или модернизације школских објеката на територији општине намеће се хитност у доношењу наведеног акта.
Имајући у виду да је Србија кандидат за чланство у Европској унији намеће се да у доношење наведеног акта буде укључена заинтересована јавност а пре свега родитељи, наставници, ученици, месне заједнице и сви који су директно или индиректно повезани са образовањем а имајући у виду значај предшколских установа и основних школа за развој локалних средина.
Критеријуми за доношење акта о мрежи предшколских установа  и акта о мрежи основних школа су познати и они су како следи

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),
    Влада доноси
У Р Е Д Б У
о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа
 и акта о мрежи основних школа
Члан 1.
    Овом уредбом утврђују се критеријуми за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа.
    Предшколске установе и основне школе оснивају се и просторно распоређују у складу са утврђеним потребама деце и ученика за остваривањем права на образовање и васпитање.

 Критеријуми за доношење акта о мрежи предшколских установа

Члан 2.
    Број и просторни распоред предшколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, према врсти и структури, планира се актом о мрежи предшколских установа.   
    Акт о мрежи предшколских установа обухвата предшколске установе у свом седишту и ван седишта у издвојеном одељењу – објекту или другом простору, у складу са законом.
    Акт о мрежи предшколских установа доноси скупштина јединице локалне самоуправе, на основу следећих критеријума:
1)    једнако право и доступност васпитања и образовања свој деци, без дискриминације и сегрегације, у демократски уређеној и социјално одговорној предшколској установи у којој је осигурано пуно поштовање права детета на васпитање и образовање;
2)    потпуни обухват деце одговарајућег узраста  за похађање обавезног програма припреме детета пред полазак у школу (припремни предшколски програм) који траје најмање девет  месеци;
3)    70% деце обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, до 2015. године, према Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији; 
4)    рационалност мреже (потребе за обављањем делатности предшколског васпитања и образовања задовољавају се на најоптималнији начин);
5)    најмање једна предшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе;
6)    организациони (целисходно формирање васпитних група и спровођење прописаног начина оснивања предшколске установе);
7)    исказане потребе породица за програмом предшколског васпитања и образовања, у различитом трајању, у целодневном трајању – од девет до 12 сати дневно и вишедневном трајању – дужем од 24 сата;
8)    исказане потребе за полудневним боравком деце, у различитом трајању: од четири сата дневно – припремни предшколски програм; у полудневном трајању – до шест сати дневно; у полудневном трајању – до шест сати дневно, до три пута недељно;
9)    исказане потребе за посебним и специјализованим програмима и другим облицима рада и услуга које остварује предшколска установа;
10)    демографски (укупан број становника, број и узраст деце на одређеном подручју);
11)    развојни план мреже на основу тренда природног прираштаја деце и миграционих кретања у јединици локалне самоуправе, за наредних пет година;
12)    географски (специфичност и величина терена, величина насеља, међусобна удаљеност и саобраћајна повезаност насељених места, као и специфичност брдско-планинских и приграничних подручја);
13)    економски (ниво економског развоја и специфичност јединице локалне самоуправе која има статус недовољно развијене);
14)    културни (уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја насељених националним мањинама и нивоа развијености установа културе);
15)    еколошки (уважавање релевантних еколошких принципа у обављању делатности предшколског васпитања и образовања);
16)    ефикасност и ефективност (постизање васпитно-образовних циљева, уз оптимално коришћење расположивих ресурса).

Критеријуми за доношење акта о мрежи основних школа

Члан 3.
    Број и просторни распоред основних школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, према врсти и структури, планира се актом о мрежи основних школа.
    Акт о мрежи основних школа обухвата установе у свом седишту и ван седишта, односно у другом објекту, организовањем издвојеног одељења, у складу са законом.   
    Акт о мрежи основних школа доноси скупштина јединице локалне самоуправе, на основу следећих критеријума:
1)    једнако право и доступност образовања и васпитања  свој деци и ученицима, без дискриминације и сегрегације, у демократски уређеној и социјално одговорној основној школи у којој је осигурано пуно поштовање права детета и ученика на образовање и васпитање;
2)    потпуни обухват деце и ученика одговарајућег узраста за стицање основног образовања и васпитања које траје осам година и остварује се у два образовна циклуса;
3)    рационалност мреже ( потребе за обављањем делатности основног образовања и васпитања задовољавају се на најoптималнији начин);
4)    најмање једна основна школа у свакој јединици локалне самоуправе;
5)     у свом седишту и ван седишта у издвојеном одељењу, односно у другом објекту, у оквиру једног или два циклуса, делатност остварује одређена основна школа у коју се уписују деца и ученици са подручја које је дефинисала јединица локалне самоуправе;
6)    статусни (основна школа  оснива се као посебна установа ако има 400 ученика или мање од 400 ученика, а на удаљености мањој од два километра не постоји друга школа);
7)    организациони (целисходно формирање одељења и спровођење прописаног начина финансирања у основним школама);
8)    демографски (укупан број становника, број и узраст деце и ученика на одређеном подручју);
9)    развојни план мреже на основу тренда природног прираштаја деце и ученика и миграционих кретања у јединици локалне самоуправе, за период од четири и осам година;
10)    одговарајући елаборат јединице локалне самоуправе који садржи број деце рођене 2004. године, па надаље и средњорочни план оптимизације мреже основних школа, у наредних четири до осам година;
11)    географски (специфичност и величина терена, величина насеља, међусобна удаљеност и саобраћајна повезаност насељених места, као и специфичност брдско-планинских и приграничних подручја);
12)    економски (ниво економског развоја и специфичност јединице локалне самоуправе која има статус недовољно развијене);
13)    културни (уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја насељених националним мањинама и нивоа развијености установа културе);
14)    еколошки (уважавање релевантних еколошких принципа у обављању делатности основног образовања и васпитања);
15)    ефикасност и ефективност (постизање образовно-васпитних циљева, уз оптимално коришћење расположивих ресурса).
Члан 4.

    Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Одлука о критеријумима за утврђивање мреже дечјих вртића и основних школа („Службени гласник РС”, број 13/04).
Члан 5.

    Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-7666/2010
У Београду, 21. октобра 2010. године
                                                         Влада
                                                                 Председник,
                                др Мирко Цветковић, с.р.

Ресурси

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези