петак, 21. децембар 2012.

2012-12-24: ЈАВНА РАСПРАВА о предлогу Ребаланса буџета Општине Смедеревска Паланка за 2012. и изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

У понедељак, 24. децембра, у 17 часова, у малој сали Скупштине општине, биће одржана ЈАВНА РАСПРАВА о предлогу Ребаланса буџета Општине Смедеревска Паланка за 2012. и изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

четвртак, 13. децембар 2012.

Нацрт одлуке о буџету општине Смедеревска Паланка за 2013.

У петак, 14. децембра, у малој сали Скупштине општине, у 17 часова, биће одржана јавна расправа о предлогу буџета Општине Смедеревска Паланка за 2013. годину. 
Корисни ресурси за јавну расправу о нацрту буџета:
Са сајта Министарства финансија и привреде Републике Србије 

Основни речник појмова
1) Закон о буџету
јесте закон којим Народна скупштина Републике Србије за сваку годину одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције Републике;
2) Одлука о буџету
јесте акт којим скупштина аутономне покрајине, односно скупштина општине, града или града Београда, за сваку годину одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти;
3) Допунски буџет
јесте републички закон, односно одлука локалне скупштине о измени и допуни буџета;
4) Финансијски план
је акт директног, односно индиректног корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, који садржи процену обима примања и издатака (укључујући примања и издатке из сопствених прихода) корисника у бруто износу за буџетску годину;
5) Средњорочни финансијски план
јесте финансијски план за буџетску годину и следеће две фискалне године;
6) Директни корисници буџетских средстава
су органи и организације Републике, односно локалних власти;
7) Индиректни корисници буџетских средстава
су правосудни органи, месне заједнице, јавна предузећа, дирекције и фондови основани од стране локалних власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом, установе основане од стране Републике, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања, као и буџетски фондови;
8) Апропријација
је од стране Народне скупштине, односно локалне скупштине, законом о буџету Републике, односно одлуком о буџету локалне власти, дато овлашћење Влади Републике Србије, односно надлежном извршном органу локалне власти, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину, односно износ средстава утврђен у финансијском плану организације обавезног социјалног осигурања за одређене намене; стална апропријација је апропријација у буџету којом се обавезно утврђују средства на име отплате дуга и датих гаранција;
9) Задуживање
представља уговарање кредита или емитовање државних хартија од вредности, у складу са посебним законом;
10) Задуживање због текуће ликвидности
представља уговарање краткорочних кредита, односно емитовање краткорочних државних хартија од вредности за финансирање привремене неликвидности буџета, настале услед неуравнотежених кретања у примањима и издацима током извршења буџета;
11) Преузимање обавеза
представља ангажовање средстава по основу правног акта од стране корисника буџетских средстава, за која се, у моменту ангажовања, очекује да представљају готовински издатак, непосредно или у будућности;
12) Плаћања
означавају све финансијске трансакције које имају за резултат смањење салда на банковном рачуну;
13) Јавна средства
су средства под контролом и на располагању Републике, локалних власти или организација обавезног социјалног осигурања;
14) Консолидовани рачун трезора Републике
је обједињени рачун средстава корисника средстава буџета Републике и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, који се отвара Републици, а води се у Управи за трезор;
15) Главна књига трезора
је главна књига двојног књиговодства, у којој се евидентирају све промене на рачунима;
16) Порески расходи
су олакшице и ослобођења у односу на уобичајену пореску структуру, која умањују износ наплаћених прихода;
17) Меморандум о буџету
је средњорочни макроекономски и фискални оквир на основу којег се доносе буџети и финансијски планови организација обавезног социјалног осигурања;
18) Општи биланс
је саставни део Меморандума о буџету за буџетску годину у оквиру којег се билансирају укупна примања и издаци Републике, локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања; општи биланс на нивоу града је акт извршног органа града у којем се исказују укупна примања и издаци буџета града и буџета градских општина у његовом саставу;
19) Корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања
су организације обавезног социјалног осигурања и корисници средстава Републичког завода за здравствено осигурање (здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Република или локалне власти);
20) Трансферна средства
су средства која се из буџета Републике, односно буџета локалне власти преносе корисницима на другом нивоу власти и организацијама обавезног социјалног осигурања;
21) Донација
је наменски приход, који се остварује на основу уговора између даваоца и примаоца донације;
22) Државна помоћ
је помоћ која се даје из буџета Републике и буџета локалне власти, којом се стимулише рад одређених предузећа или производња одређених производа принципом селективности, а која се уређује посебним законом;
23) Систем консолидованог рачуна трезора
је обједињени рачун средстава консолидованих рачуна трезора Републике и трезора локалних власти, преко којег се врше плаћања између корисника буџетских средстава и средстава организација обавезног социјалног осигурања, с једне стране и субјеката који нису обухваћени системом консолидованог рачуна трезора, с друге стране и обрачунавају међубанкарска плаћања;
24) Консолидовани рачун трезора локалне власти
је обједињени рачун средстава припадајућих корисника буџета локалне власти, који се отвара локалним властима, а води се у Управи за трезор;
25) Подрачун
је евиденциони рачун корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, који се отвара у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а води се у Управи за трезор;
26) Закон о завршном рачуну буџета Републике
је акт којим Народна скупштина, за сваку буџетску годину, утврђује укупно остварена примања и сопствене приходе корисника средстава буџета Републике, издатке буџета, издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета Републике и финансијски резултат буџета Републике;
27) Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти
је акт којим локална скупштина за сваку буџетску годину утврђује укупно остварена примања и сопствене приходе корисника средстава буџета локалне власти, издатке буџета, издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне власти и финансијски резултат буџета локалне власти;
28) Одлука о завршном рачуну организација обавезног социјалног осигурања
је акт којим надлежни орган организације обавезног социјалног осигурања за сваку буџетску годину утврђује укупно остварена примања и издатке организације обавезног социјалног осигурања, сопствене приходе и издатке из сопствених прихода, као и финансијски резултат организације обавезног социјалног осигурања;
29) Консолидовани извештај града
је консолидовани извештај завршног рачуна буџета града и завршних рачуна буџета градских општина у његовом саставу, који израђује орган надлежан за послове финансија града и подноси Управи за трезор;
30) Консолидовани извештај Републике
је консолидовани извештај завршног рачуна буџета Републике, завршних рачуна организација обавезног социјалног осигурања, консолидованог извештаја Републичког завода за здравствено осигурање, завршних рачуна јединица територијалне аутономије, завршних рачуна општина и консолидованих извештаја градова, који Влада доставља Народној скупштини ради информисања.

среда, 12. децембар 2012.

2012-12-14: Јавна расправа о буџету општине Смедеревска Паланка

У петак, 14. децембра, у малој сали Скупштине општине, у 17 часова, биће одржана јавна расправа о предлогу буџета Општине Смедеревска Паланка за 2013. годину.
Предложено да буџет општине Смедеревска Паланка за наредну годину буде око 1,17 милијарди динара.
Наиме, утврђивање предлога Одлуке о буџету Општине Смедеревска Паланка за 2013. годину била је прва тачка дневног реда 15. седнице Општинског већа. Начелник Одељења за финансије, Весна Бјелић, упознала је чланове Већа са упутством Владе Србије у вези са израдом буџета, које садржи предлоге за рационализацију након чега је председник Општине, Радослав Милојичић Кена изнео предлог Већа да буџет за наредну годину износи око 1.17 милијарди динара.
- Овај предлог проследићемо Скупштини општине на усвајање. Буџет је мањи него што је био пројектован за текућу годину – рекао је Милојичић.

 

четвртак, 6. децембар 2012.

2012-12-06:Летак повереништва Двери Смед. Паланка

У поштанским сандучићима великог броја зграда у Смедеревској Паланци данас су се нашли леци Повереништва Двери Смеде. Паланка као што је приложено.

среда, 5. децембар 2012.

2012-12-07: Изборна скупштина Покрета Социјалиста Смедеревске Паланке

У Великој сали СО Смедеревска Паланка 7. децембра одржаће се Изборна скупштина Покрета социјалиста у Смедеревској Паланци
Додатне информације: Слободан Ескић (061 6031953).
Дневни ред:
 • 11:00 - Изборна скупштина
 • 12:00 - Свечана седница

субота, 24. новембар 2012.

Осма седница СО Смедеревска Паланка

Са седнице Скупштине општине Смедеревска Паланка (Фото: П. Н. - Шумадијапрес)
Скупштина општине Смедеревска Паланка на осмој седници (23.11.2012.) усвојила одлуке о трансформацији Јавно-комуналног предузећа „Микуља“ које је подељено у три независна предузећа.
Заседање општинског парламента почело је избором Зорана Стојановића за новог члана Општинског већа. Потом је, након краће расправе у којој су учествовали др Бошко Војиновић и Радослав Симић, одборници Српске напредне странке и Родољуб Станимировић, одборник Уједињених региона Србије, усвојен Предлог извештаја о извршењу општинског буџета.
Трећа, четврта и пета тачка дневног реда седнице односиле су се на трансформацију Јавно-комуналног предузећа „Микуља“, које ће, после данашње одлуке одборника, бити подељено на три независна предузећа. Већином гласова, најпре је, у оквиру треће тачке дневног реда, усвојен Предлог одлуке о измени одлуке о организовању ЈКП „Микуља“. Из оснивачког акта ове установе, одлуком одборника, а на предлог Општинског већа, избрисане су оне делатности које су новим оснивачким актима додељене предузећима „Општинска гробља“ и „Пијаце, зеленило и чистоћа“. Нова предузећа преузеће оне раднике који су наведене послове обављали у ЈКП „Микуља, као и пратећу документацију, средства и објекте неопходне за обављање преузетих делатности.
У оквиру четврте и пете тачке дневног реда, одборници су донели и одлуку о оснивању јавних комуналних предузећа „Општинска гробља“ и „Пијаце, зеленило и чистоћа“. На седници су изабрани и привремени управни одбори и вршиоци дужности директора новооснованих предузећа. За в.д. директора ЈКП „Општинска гробља“ изабран је досадашњи шеф кабинета председника општине Смедеревска Паланка, Иван Пеликант, док је за вршиоца дужности директорке ЈКП „Пијаце, зеленило и чистоћа“ постављена Александра Каличанин. Одлуке о реструктурисању ЈКП „Микуља“ и оснивању нових предузећа подржао је и заштитник права грађана, Србољуб Илић а ове одлуке прокоментарисао је по завршетку данашње седнице председник Скупштине општине, Славољуб Ђурић: „Донета је одлука о трансформацији ЈКП „Микуља“, која, фактички, подразумева стварање два нова јавна предузећа. Предузеће Општинска гробља бринуће о свим гробљима на територији општине, што је, извесно, новина. То је јавно предузеће које ће моћи самостално да послује и само себе да издржава. И ЈКП Пијаце, зеленило и чистоћа моћи ће само себе да издржава. Пошто су ЈКП „Микуља“ ови послови одузети, јавио се страх да ће одређени број радника остати без посла. Сада је јасно да нема говора о томе, јер ће ЈКП „Микуља“ наставити да постоји, обављајући послове који нису пренети на новооснована предузећа. Један број радника ће наставити да ради у овом предузећу, а проблем са одређеним бројем радника ће решити општина, тако да нико неће остати на улици, без посла. Последњих дана пронеле су се гласине да се иде у приватизацију „Микуље“ , међутим, сада је јасно да није у питању приватизација , већ је реч о трансформацији, да би поменуте делатности могле да се ставе у пун погон, а ова предузећа буду функционална“ - рекао је Ђурић.
На осмој седници једногласно су донете и две одлуке које се односе на Предшколску установу „Чика Јова Змај“. На основу предлога Општинског већа општина ће убудуће финансирати боравак трећег детета. Одборници су усвојили и нову цену смештаја у Предшколској установи, а у блиској будућности биће израђена социјална карта, како би се на основу материјалног стања породица, одређивао проценат повећања цене услуга.
Одборници Скупштине општине су донели и одлуку о поверавању магистралног потисног цевовода на трасама Глибовац-Кусадак и Азања-Селевац-Бачинац, паланачком Јавно-комуналном предузећу „Водовод“, на управљање и одржавање.
На осмој седници локалног парламента, на основу предлога овлашћених предлагача, донете су и одлуке о разрешењима и именовањима председника и чланова појединих радних тела Скупштине општине, школских одбора и управних одбора, чији је оснивач Скупштина општине Смедеревска Паланка.

четвртак, 25. октобар 2012.

Округли столови/јавне расправе о радним верзијама процесних закона (30. 10, 2.11, 5.11.2012)

МИНИСТАРСТВО ПРAВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
у сарадњи са
КАНЦЕЛАРИЈOM ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ 
упућује


  ЈАВНИ ПОЗИВ

 Oрганизацијама цивилног друштва за учешће у округлим столовима/јавним расправама о радним верзијама процесних закона
Министарство правде и државне управе Републике Србије у сарадњи са GIZ Legal Reform Serbia, организује округли сто и јавне расправе о процесним законима.
Министарство правде и државне управе Републике Србије и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије позивају Вас да узмете учешће у јавним расправама поводом:
 1. Радне верзије Закона о изменама и допунама закона о извршењу и обезбеђењу и радне верзије Закона о медијацији која ће се одржати 30. октобра 2012. године у „Палати Србија“, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, са почетком у 9,00 часова;
 1. Радне верзије Закона о изменама и допунама закона о парничном поступку која ће се одржати 2. новембра 2012. у „Палати Србија“, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, са почетком у 9,00 часова.
 1. Радне верзије Закона о изменама и допунама закона о ванпарничном поступку која ће се одржати 5. новембра 2012. године у Правосудној академији, Карађорђева 48, Београд, са почетком у 9,00 часова;
У прилогу Вам достављамо агенде округлих столова.

Министарство правде и државне управе Републике Србије је оформило радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку као и Закона о медијацији, у циљу примене међународних стандарда и унапређења ефикасности правосуђа.

На округлом столу ће бити представљене кључне предложене новине, а учесницима ће се пружити прилика да својим коментарима и предлозима допринесу побољшању предложених решења.

Радне верзије закона објављене су на интернет страници Министарства правде и државне управеhttp://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/zakonodavna-aktivnost/ те вас позивамо да се упознате са предложеним решењима.

Позив се упућује свим заинтересованим организацијама цивилног друштва, са напоменом да је предвиђено учешће 10 организација цивилног друштва у сваком од три округла стола, које могу делегирати по једног представника/представницу организације.

Молимо Вас да своје присуство потврдите до 29. октобра 2012. године на e-mail rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs или телефоном на 011 313 0972.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ДОСТУПНА JE ЗА КОМЕНТАРЕ ГРАЂАНА

21.10.2012. Радна група за израду радног текста Закона о извршењу и обезбеђењу завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона. Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст...
детаљније

РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ ДОСТУПНА JE ЗА КОМЕНТАРЕ ГРАЂАНА

21.10.2012. Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона. Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје...
детаљније

РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ ДОСТУПНА JE ЗА КОМЕНТАРЕ ГРАЂАНА

22.10.2012. Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона. Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају...
детаљније

РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ДОСТУПНА JE ЗА КОМЕНТАРЕ ГРАЂАНА

21.10.2012. Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку је на основу устаљене праксе  и одлуке Министарства правде и државне управе, узимајући у обзир коментаре на прву радну верзију текста од 17. октобра 2012. године одржала...
детаљније

ЈАВНА РАСПРАВА О ЗАКОНУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОМ ТУЖИЛШТВУ

21.10.2012. Министарство правде и државне управе обавештава да ће у понедељак, 22. октобра 2012. године са почетком у 10 часова бити организована јавна расправа у вези са нацртом предлога Закона о изменама и допунама Законика о јавном тужилаштву, koja ће бити одржана у Правосудној...
детаљније

РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДИЈАМА ДОСТУПНА JE ЗА КОМЕНТАРЕ ГРАЂАНА

21.10.2012. Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о судијама завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона. Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре...
детаљније

недеља, 21. октобар 2012.

Коментари из медија: Смедеревска Паланка: Поводом актуелне политичке ситуације у Смедеревској Паланци

Дешавања на локалној политичкој сцени не престају да забављају (и растужују) локалну политичку и ину јавност не само у Паланци већ и у Србији. У овом прилогу је краћи приказ из Балкан магазина, Вечерњих новости, Васељенска ТВ, Блиц, НСПМ   и ТВ Девић.

Нови „потрес“ између СНС-а и СПС-а (Балкан магазин)

„Влада још није напунила ни сто дана а већ ју је уздрмао нови потрес“, пишу Новости. Мир међу партнерима пореметила је прекомпозиција политичких снага у Смедеревској Паланци. Локални маневар у ком су СПС и УРС склопили пакт и са власти скинули напредњаке, толико је испровоцирао челнике СНС-а да је можда на помолу највећа криза откако је кабинет Ивица Дачића положио заклетву. „Ова рокада у Смедеревској Паланци разбеснела је руководство СНС-а које и раније имало примедбе на темпо којим СПС у општинама ’пресликава’ коалицију са републичког нивоа. Поготову што је договор свих чланица Владе да праве савезе на локалу где год могу“, наводи лист. Вођству напредњака смета то што Дачићеви у Лесковцу одуговлаче да уђу у савез са СНС-ом и што се за сличан аранжман нећкају и у Сомбору, али и у Кикинди. „Тако је случај у Смедеревској Паланци очигледно био кап у препуној чаши“, стоји у тексту.
Александар Вучић тражи од Ивице Дачића да до почетка новембра, када ће бити одржан Главни одбор СНС-а, поништи коалиције са ДС-ом у Смедеревској Паланци, Лесковцу, Сомбору или ће поставити питање коалиције на републичком нивоу, пише Блиц.

Локал опет дрма Владу (Вечерње новости)

Одлука СПС и УРС да са власти скину напредњаке у Смедеревској Паланци жестоко испровоцирала Вучићеву странку. Нови потрес у владајућој коалицији.

Локал опет дрма Владу:Трећа промена власти од избора (Васељенска ТВ)

У Смедеревској Паланци, пре два дана „пукла“ је коалиција напредњака и социјалиста, а нову власт су формирали СПС, ДС и УРС. Иначе, ово је трећа промена власти у овом граду откако су одржани локални избори. Наиме, одмах после избора коалицију су направили социјалисти и демократе. Међутим, она је убрзо развргнута, па су власт направили ДС и напредњаци. Онда су социјалисти пре два дана опет „превукли“ демократе на своју страну, а коалицији се прикључио и УРС. Одмах је смењен председник СО из СНС-а Радислав Симић и на његово место постављен социјалиста Славољуб Ђурић. Смењени су и директори неких јавних предузећа и културних установа које су водили напредњачки кадрови. А, на челу општине је Радослав Милојичић из ДС-а, који је на тој функцији „преживео“ све три промене власти.
Блиц: Вучић спреман да обори владу већ у новембру (НСПМ)
Александар Вучић, председник СНС, тражи од Ивице Дачића, лидера СПС, да до почетка новембра, када ће бити одржан Главни одбор СНС, поништи коалиције са ДС у Смедеревској Паланци, Лесковцу, Сомбору и другим градовима где је било договорено формирање власти са напредњацима или ће поставити питање владајуће коалиције на републичком нивоу, сазнаје „Блиц" у врху напредњака.
Практично, Влада би могла у том случају да падне и пре него што је стигла до 100. дана функционисања.

ТВ ДЕВИЋ: Смедеревска Паланка Славољуб Ђурић, СПС човек који је продао самог себе и партију


ТВ ДЕВИЋ: Смедеревска Паланка, људи који су продали сами себе, тројански коњи организованог криминалаПогледајте плеј листу са прилозима на тему сапунице "Смена власти у Смедеревској Паланци"

понедељак, 1. октобар 2012.

Мере и подстицаји регионалног развоја за општину Смедеревска Паланка

Сви се питамо у коликој мери се Смедеревска Паланка развија и у којој мери се примењују (или су се примењивале) поједине подстицајне мере. На сајту Агенције за привредне регистре може се наћи "Регистар мера и подстицаја регионалног развоја" који у извесној мери даје овај одговор.
База података Регистра је електронска база података о подстицајима регионалног развоја, реализованим у Републици Србији, преко обвезника уноса података у Регистар ( у даљем тексту: ОУПР). ОУПР-и врше унос података у базу Регистра  преко овлашћених лица, коришћењем апликације за вођење Регистра, у складу са Корисничким упутством за рад са апликацијом Регистра.
ОУПР уноси податке из своје надлежности или делокруга рада, на основу евиденција, односно база података, које води и којима располаже.  
Подаци су презентирани у следећим секцијама
 • 01. Основни подаци
 • 02. Структура привреде 
 • 03. Финансијске перфомансе приврдних друштава
 • 04. Финансијске пефомансе предузетника
 • 05. Задуженост привреде - лизинг
 • 06. Задуженост привреде - залога
 • 07. Неликвидност привреде
 • 08. Укупни подстицаји привредног развоја према наменама
 • 09. Укупни подстицаји привредног развоја према врсти корисника
 • 10. Укупни подстицаји привредног развоја према реализаторима
 • 11. Укупни подстицаји привредног развоја према начину финансирања подстицаја
Подаци су интересантни и вреди их погледати.
Приказ података је за Смедеревску дат на следећим сликаманедеља, 23. септембар 2012.

Коментар медија: 2012-09-23: ТВ ДЕВИЋ: Смедеревска Паланка: Председник општине Милојичић и Петровић сваког дана по једног бика

Коментар медија: ТВ ДЕВИЋ
Председници општине из Демократске странка Живко Петровић и Радослав Милојичић сваког дана са сарадницима јели по једног бика.
У последњих 7 месеци појели 210 бикова.

субота, 22. септембар 2012.

2012-09-22: Формиран је Иницијативни одбор Покрета социјалиста за Смедеревску Паланку

Формиран је Иницијативни одбор Покрета социјалиста за Смедеревску Паланку. Председник Иницијативног одбора је Слободан Ескић. У припреми је изборна скупштина за ОО Покрета социјалиста Смедеревске Паланке која ће се одржати крајем октобра 2012.
Контакт: 061/603-1953 (Слободан Ескић)
Епошта: psspalanka@gmail.com


недеља, 16. септембар 2012.

2012-09-14: Пљачка буџета (Смедеревска Паланка: ТВ ДЕВИЋ: Радослав Симић, председник СО: Конференција за медије)


Радослав Симић, председник СО Смедеревска Паланка, на конференцији за медије изнео је фрапантне податке о пљачки буџета и грађана Општине Смедеревска Паланка од стране функционера претходне власти.
Буџет општине Смедеревска Паланка задужен је са 1,4 милијарде динара. Цифра није коначна јер подаци још нису комплетни. Извршење буџета у 2011. је било 638 милиона динара.
За првих 7 месеци 2012. потрошено је 7 милиона динара за угоститељске услуге.
Радослав Симић, председник СО Смедеревска Паланка

четвртак, 13. септембар 2012.

Утеривачи дугова су стигли и у Смедеревску Паланку


Ових дана пошта Смедеревске Паланке је преоптерећена препорученим пошиљкама извесног Жарка Димитријевића из Ниша, који се представља као извршитељ, и који у партнерству са извесним  Миодрагом Радојковићем из Велике Плане, који се представља као адвокат, траже извршење на  основу веродостојне исправе ради остварења новчаног потраживања по основу извршених комуналних и сличних услуга извесног друштва са ограниченом одговорношћу PORR-WERNER & WEBER  (матични број: 20078995, ПИБ: 104087707). У наставку текста је изглед дописа којима се грађанима налаже хитно наплата дуга на бази неког папирића који називају опомена пред тужбу.
Индикативно је да су приложени папирићи основним дописима писани латиницом и самим тим у супротности са чланом 10 Устава Републике Србије који изричито одређује да је службено писмо у Србији ћирилица. Именована лица (извршитељ и адвокат) нису приметила да су рачуни и такозвана опомена пред тужбу писани латиницом и самим тим несагласни са Уставом Србије што за последицу има да не обавезују грађане који у правном промету признају само службено писмо ћирилицу  јер Србија друго служено писмо у Уставу нема.
Поред копија дописа наведених лица достављају се и следеће корисне информације нађене на интернету и у дописима:
 • Извршитељ: Жарко (Петар) Димитријевић, број и датум решења о именовању  740-08-00412/2012-22 од 09.05.2012. године, Адреса:  Ниш, Улица Мачванска број 1; телефон: 018/244 636, 064/210 29 16; Епошта:  dimitrijevic.zarko@gmail.com
 • Адвокат: Миодраг Радојковић; адреса: Велика Плана, Милоша Великог бр. 83а; телефон: 026/514-337, 064/1153-956: епошта: advradojkovic@yahoo.com.
 • Закон о извршењу и обезбеђењу
 • Министарство правде
 • Корисничка подршка за све који желе да размене своја искуства у вези извршења/утеривања дугова су на следећим адресама: Фејсбук група, Гугл+ страница. Позивају се читаоци да се придруже групи односно страници ради размене знања и искустава.
 


понедељак, 30. јул 2012.

Смена власти у Смедеревској Паланци

На бази иницијативе две групе одборника председник СО Смедеревска Паланка је за 9. август заказао 4. седницу СО Смедеревска Паланка са приложеним дневним редом. Прилажемо и плеј листу са видео записима везаним за тему смене власти у Смедеревској Паланци. Пред нама су узбудљиви политички дани.
Дневни ред 4. седнице СО Смедеревска Паланка
1. Разрешење председника Општине Смедеревска Паланка
2. Разрешење председника Скупштине општине Смедеревска Паланка
3. Избор председника Скупштине општине Смедеревска Паланка
4. Избор заменика председника Скупштине општине Смедеревска Паланка
5. Разрешење заменика председника општине Смедеревска Паланка и чланова Општинског већа Општине Смедеревска Паланка и избор заменика председника Општине Смедеревска Паланка и чланова Општинског већа Општине Смедеревска Паланка

Погледајте и колекцију довода вести релевантних за смедеревску Паланку. Пратите упутства  да би сте их пратили у свом читачу вести. Препоручујемо Гугл Reader. Ако вас интересује синдикална проблематика ту је и колекција довода вести о активностима синдикалних организација.

четвртак, 14. јун 2012.

3. седница СО Смедеревска Паланка је одржана 14.6.2012.: завршни рачун буџета за 2011, извештај о извршеној ревизији, ребаланс буџета и кадровска питања, ...

Достављамо део прилога за 3. седницу СО Смедеревска Паланка:
 • Извод из записника са 2. седнице СО Смедеревска Паланка одржане 6.6.2012. 
 • Предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Смедеревска Паланка за 2011. 
 • Извештај о извршеној ревизији консолидованог завршног рачуна буџета Општине Смедеревска Паланка 
 • Предлог ребаланса буџета Општине Смедеревска Паланка за 2012.
 • Предлози Комисије за административна питања, радне односе и друштвена признања Дневни ред 3. седнице СО Смед Паланка заказане за 14.6.2012.

недеља, 10. јун 2012.

Трећа седница Скупштине општине

Заказана је трећа седница скупштине општине Смедеревска Паланка за 14.6.2012. са почетком у 10 сати у Великој сали Скупштине општине.
Прилаже се дневни ред ове седнице

четвртак, 7. јун 2012.

Друга седница Општинског већа Смедеревске Паланке

Друга седница Општинског већа Смедеревске Паланке одржаће се 8. јуна 2012. са почетком у 12 сати у малој сали СО Смедеревска Паланка.
Прилажемо дневни ред седнице.

Очистимо Паланку - ЗАЈЕДНО


Акција „Очистимо Србију“ у суботу 9.јуна организује трећи пут за редом најмасовнију волонтерску акцију чишћења у једном дану „Велико спремање Србије“.
До сада су се за учешће у акцији пријавила многа јавна и приватна предузећа, организације цивилног сектора, школе, медији и многи други.
Буди и ти један од друштвено одговорних грађана, прикључи се акцији „Велико спремање Србије и Паланке.
Пријави се путем сајта www.ocistimosrbiju.rs или на телефон 011/ 36 222 36.
Пријављене грађане и организације контактираће локални координатор како би свако био распоређен на одређену локацију и добио заштитне рукавице и кесе за прикупљање отпада.


уторак, 5. јун 2012.

Мрежа предшколских установа и мрежа основних школа у Смедеревској Паланци

Смедеревска Паланка је пред доношењем акта о мрежи предшколских установа и мрежи основних школа у Смедеревској Паланци сагласно члану 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09). Незванично се воде разговори о мрежи  предшколских установа и мрежи основних школа у Смедеревској Паланци али засада нема званичних информација. Нејасно је да ли ће акт донети Скупштина општине Смедеревска Паланка или ће акт донети Министарство просвете и науке јер Скупштина општине Смедеревска Паланка акт није благовремено донела.  Да ли ће на територији општине бити 3, 6 или 11 основних школа у овом тренутку званично није познато. Имајући у виду да су основне школе у Смедеревској Паланци због непостојања наведеног акта већ ускраћене за средства из  "Програма модернизације школа" финансиран из средстава зајма Европске инвестиционе банке чиме би се решила већина проблема везана за финансирање пројеката изградње, рехабилитације или модернизације школских објеката на територији општине намеће се хитност у доношењу наведеног акта.
Имајући у виду да је Србија кандидат за чланство у Европској унији намеће се да у доношење наведеног акта буде укључена заинтересована јавност а пре свега родитељи, наставници, ученици, месне заједнице и сви који су директно или индиректно повезани са образовањем а имајући у виду значај предшколских установа и основних школа за развој локалних средина.
Критеријуми за доношење акта о мрежи предшколских установа  и акта о мрежи основних школа су познати и они су како следи

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),
    Влада доноси
У Р Е Д Б У
о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа
 и акта о мрежи основних школа
Члан 1.
    Овом уредбом утврђују се критеријуми за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа.
    Предшколске установе и основне школе оснивају се и просторно распоређују у складу са утврђеним потребама деце и ученика за остваривањем права на образовање и васпитање.

 Критеријуми за доношење акта о мрежи предшколских установа

Члан 2.
    Број и просторни распоред предшколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, према врсти и структури, планира се актом о мрежи предшколских установа.   
    Акт о мрежи предшколских установа обухвата предшколске установе у свом седишту и ван седишта у издвојеном одељењу – објекту или другом простору, у складу са законом.
    Акт о мрежи предшколских установа доноси скупштина јединице локалне самоуправе, на основу следећих критеријума:
1)    једнако право и доступност васпитања и образовања свој деци, без дискриминације и сегрегације, у демократски уређеној и социјално одговорној предшколској установи у којој је осигурано пуно поштовање права детета на васпитање и образовање;
2)    потпуни обухват деце одговарајућег узраста  за похађање обавезног програма припреме детета пред полазак у школу (припремни предшколски програм) који траје најмање девет  месеци;
3)    70% деце обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, до 2015. године, према Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији; 
4)    рационалност мреже (потребе за обављањем делатности предшколског васпитања и образовања задовољавају се на најоптималнији начин);
5)    најмање једна предшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе;
6)    организациони (целисходно формирање васпитних група и спровођење прописаног начина оснивања предшколске установе);
7)    исказане потребе породица за програмом предшколског васпитања и образовања, у различитом трајању, у целодневном трајању – од девет до 12 сати дневно и вишедневном трајању – дужем од 24 сата;
8)    исказане потребе за полудневним боравком деце, у различитом трајању: од четири сата дневно – припремни предшколски програм; у полудневном трајању – до шест сати дневно; у полудневном трајању – до шест сати дневно, до три пута недељно;
9)    исказане потребе за посебним и специјализованим програмима и другим облицима рада и услуга које остварује предшколска установа;
10)    демографски (укупан број становника, број и узраст деце на одређеном подручју);
11)    развојни план мреже на основу тренда природног прираштаја деце и миграционих кретања у јединици локалне самоуправе, за наредних пет година;
12)    географски (специфичност и величина терена, величина насеља, међусобна удаљеност и саобраћајна повезаност насељених места, као и специфичност брдско-планинских и приграничних подручја);
13)    економски (ниво економског развоја и специфичност јединице локалне самоуправе која има статус недовољно развијене);
14)    културни (уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја насељених националним мањинама и нивоа развијености установа културе);
15)    еколошки (уважавање релевантних еколошких принципа у обављању делатности предшколског васпитања и образовања);
16)    ефикасност и ефективност (постизање васпитно-образовних циљева, уз оптимално коришћење расположивих ресурса).

Критеријуми за доношење акта о мрежи основних школа

Члан 3.
    Број и просторни распоред основних школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, према врсти и структури, планира се актом о мрежи основних школа.
    Акт о мрежи основних школа обухвата установе у свом седишту и ван седишта, односно у другом објекту, организовањем издвојеног одељења, у складу са законом.   
    Акт о мрежи основних школа доноси скупштина јединице локалне самоуправе, на основу следећих критеријума:
1)    једнако право и доступност образовања и васпитања  свој деци и ученицима, без дискриминације и сегрегације, у демократски уређеној и социјално одговорној основној школи у којој је осигурано пуно поштовање права детета и ученика на образовање и васпитање;
2)    потпуни обухват деце и ученика одговарајућег узраста за стицање основног образовања и васпитања које траје осам година и остварује се у два образовна циклуса;
3)    рационалност мреже ( потребе за обављањем делатности основног образовања и васпитања задовољавају се на најoптималнији начин);
4)    најмање једна основна школа у свакој јединици локалне самоуправе;
5)     у свом седишту и ван седишта у издвојеном одељењу, односно у другом објекту, у оквиру једног или два циклуса, делатност остварује одређена основна школа у коју се уписују деца и ученици са подручја које је дефинисала јединица локалне самоуправе;
6)    статусни (основна школа  оснива се као посебна установа ако има 400 ученика или мање од 400 ученика, а на удаљености мањој од два километра не постоји друга школа);
7)    организациони (целисходно формирање одељења и спровођење прописаног начина финансирања у основним школама);
8)    демографски (укупан број становника, број и узраст деце и ученика на одређеном подручју);
9)    развојни план мреже на основу тренда природног прираштаја деце и ученика и миграционих кретања у јединици локалне самоуправе, за период од четири и осам година;
10)    одговарајући елаборат јединице локалне самоуправе који садржи број деце рођене 2004. године, па надаље и средњорочни план оптимизације мреже основних школа, у наредних четири до осам година;
11)    географски (специфичност и величина терена, величина насеља, међусобна удаљеност и саобраћајна повезаност насељених места, као и специфичност брдско-планинских и приграничних подручја);
12)    економски (ниво економског развоја и специфичност јединице локалне самоуправе која има статус недовољно развијене);
13)    културни (уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја насељених националним мањинама и нивоа развијености установа културе);
14)    еколошки (уважавање релевантних еколошких принципа у обављању делатности основног образовања и васпитања);
15)    ефикасност и ефективност (постизање образовно-васпитних циљева, уз оптимално коришћење расположивих ресурса).
Члан 4.

    Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Одлука о критеријумима за утврђивање мреже дечјих вртића и основних школа („Службени гласник РС”, број 13/04).
Члан 5.

    Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-7666/2010
У Београду, 21. октобра 2010. године
                                                         Влада
                                                                 Председник,
                                др Мирко Цветковић, с.р.

Ресурси

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези