петак, 21. децембар 2012.

2012-12-24: ЈАВНА РАСПРАВА о предлогу Ребаланса буџета Општине Смедеревска Паланка за 2012. и изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

У понедељак, 24. децембра, у 17 часова, у малој сали Скупштине општине, биће одржана ЈАВНА РАСПРАВА о предлогу Ребаланса буџета Општине Смедеревска Паланка за 2012. и изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

четвртак, 13. децембар 2012.

Нацрт одлуке о буџету општине Смедеревска Паланка за 2013.

У петак, 14. децембра, у малој сали Скупштине општине, у 17 часова, биће одржана јавна расправа о предлогу буџета Општине Смедеревска Паланка за 2013. годину. 
Корисни ресурси за јавну расправу о нацрту буџета:
Са сајта Министарства финансија и привреде Републике Србије 

Основни речник појмова
1) Закон о буџету
јесте закон којим Народна скупштина Републике Србије за сваку годину одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције Републике;
2) Одлука о буџету
јесте акт којим скупштина аутономне покрајине, односно скупштина општине, града или града Београда, за сваку годину одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти;
3) Допунски буџет
јесте републички закон, односно одлука локалне скупштине о измени и допуни буџета;
4) Финансијски план
је акт директног, односно индиректног корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, који садржи процену обима примања и издатака (укључујући примања и издатке из сопствених прихода) корисника у бруто износу за буџетску годину;
5) Средњорочни финансијски план
јесте финансијски план за буџетску годину и следеће две фискалне године;
6) Директни корисници буџетских средстава
су органи и организације Републике, односно локалних власти;
7) Индиректни корисници буџетских средстава
су правосудни органи, месне заједнице, јавна предузећа, дирекције и фондови основани од стране локалних власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом, установе основане од стране Републике, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања, као и буџетски фондови;
8) Апропријација
је од стране Народне скупштине, односно локалне скупштине, законом о буџету Републике, односно одлуком о буџету локалне власти, дато овлашћење Влади Републике Србије, односно надлежном извршном органу локалне власти, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину, односно износ средстава утврђен у финансијском плану организације обавезног социјалног осигурања за одређене намене; стална апропријација је апропријација у буџету којом се обавезно утврђују средства на име отплате дуга и датих гаранција;
9) Задуживање
представља уговарање кредита или емитовање државних хартија од вредности, у складу са посебним законом;
10) Задуживање због текуће ликвидности
представља уговарање краткорочних кредита, односно емитовање краткорочних државних хартија од вредности за финансирање привремене неликвидности буџета, настале услед неуравнотежених кретања у примањима и издацима током извршења буџета;
11) Преузимање обавеза
представља ангажовање средстава по основу правног акта од стране корисника буџетских средстава, за која се, у моменту ангажовања, очекује да представљају готовински издатак, непосредно или у будућности;
12) Плаћања
означавају све финансијске трансакције које имају за резултат смањење салда на банковном рачуну;
13) Јавна средства
су средства под контролом и на располагању Републике, локалних власти или организација обавезног социјалног осигурања;
14) Консолидовани рачун трезора Републике
је обједињени рачун средстава корисника средстава буџета Републике и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, који се отвара Републици, а води се у Управи за трезор;
15) Главна књига трезора
је главна књига двојног књиговодства, у којој се евидентирају све промене на рачунима;
16) Порески расходи
су олакшице и ослобођења у односу на уобичајену пореску структуру, која умањују износ наплаћених прихода;
17) Меморандум о буџету
је средњорочни макроекономски и фискални оквир на основу којег се доносе буџети и финансијски планови организација обавезног социјалног осигурања;
18) Општи биланс
је саставни део Меморандума о буџету за буџетску годину у оквиру којег се билансирају укупна примања и издаци Републике, локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања; општи биланс на нивоу града је акт извршног органа града у којем се исказују укупна примања и издаци буџета града и буџета градских општина у његовом саставу;
19) Корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања
су организације обавезног социјалног осигурања и корисници средстава Републичког завода за здравствено осигурање (здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Република или локалне власти);
20) Трансферна средства
су средства која се из буџета Републике, односно буџета локалне власти преносе корисницима на другом нивоу власти и организацијама обавезног социјалног осигурања;
21) Донација
је наменски приход, који се остварује на основу уговора између даваоца и примаоца донације;
22) Државна помоћ
је помоћ која се даје из буџета Републике и буџета локалне власти, којом се стимулише рад одређених предузећа или производња одређених производа принципом селективности, а која се уређује посебним законом;
23) Систем консолидованог рачуна трезора
је обједињени рачун средстава консолидованих рачуна трезора Републике и трезора локалних власти, преко којег се врше плаћања између корисника буџетских средстава и средстава организација обавезног социјалног осигурања, с једне стране и субјеката који нису обухваћени системом консолидованог рачуна трезора, с друге стране и обрачунавају међубанкарска плаћања;
24) Консолидовани рачун трезора локалне власти
је обједињени рачун средстава припадајућих корисника буџета локалне власти, који се отвара локалним властима, а води се у Управи за трезор;
25) Подрачун
је евиденциони рачун корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, који се отвара у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а води се у Управи за трезор;
26) Закон о завршном рачуну буџета Републике
је акт којим Народна скупштина, за сваку буџетску годину, утврђује укупно остварена примања и сопствене приходе корисника средстава буџета Републике, издатке буџета, издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета Републике и финансијски резултат буџета Републике;
27) Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти
је акт којим локална скупштина за сваку буџетску годину утврђује укупно остварена примања и сопствене приходе корисника средстава буџета локалне власти, издатке буџета, издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне власти и финансијски резултат буџета локалне власти;
28) Одлука о завршном рачуну организација обавезног социјалног осигурања
је акт којим надлежни орган организације обавезног социјалног осигурања за сваку буџетску годину утврђује укупно остварена примања и издатке организације обавезног социјалног осигурања, сопствене приходе и издатке из сопствених прихода, као и финансијски резултат организације обавезног социјалног осигурања;
29) Консолидовани извештај града
је консолидовани извештај завршног рачуна буџета града и завршних рачуна буџета градских општина у његовом саставу, који израђује орган надлежан за послове финансија града и подноси Управи за трезор;
30) Консолидовани извештај Републике
је консолидовани извештај завршног рачуна буџета Републике, завршних рачуна организација обавезног социјалног осигурања, консолидованог извештаја Републичког завода за здравствено осигурање, завршних рачуна јединица територијалне аутономије, завршних рачуна општина и консолидованих извештаја градова, који Влада доставља Народној скупштини ради информисања.

среда, 12. децембар 2012.

2012-12-14: Јавна расправа о буџету општине Смедеревска Паланка

У петак, 14. децембра, у малој сали Скупштине општине, у 17 часова, биће одржана јавна расправа о предлогу буџета Општине Смедеревска Паланка за 2013. годину.
Предложено да буџет општине Смедеревска Паланка за наредну годину буде око 1,17 милијарди динара.
Наиме, утврђивање предлога Одлуке о буџету Општине Смедеревска Паланка за 2013. годину била је прва тачка дневног реда 15. седнице Општинског већа. Начелник Одељења за финансије, Весна Бјелић, упознала је чланове Већа са упутством Владе Србије у вези са израдом буџета, које садржи предлоге за рационализацију након чега је председник Општине, Радослав Милојичић Кена изнео предлог Већа да буџет за наредну годину износи око 1.17 милијарди динара.
- Овај предлог проследићемо Скупштини општине на усвајање. Буџет је мањи него што је био пројектован за текућу годину – рекао је Милојичић.

 

четвртак, 6. децембар 2012.

2012-12-06:Летак повереништва Двери Смед. Паланка

У поштанским сандучићима великог броја зграда у Смедеревској Паланци данас су се нашли леци Повереништва Двери Смеде. Паланка као што је приложено.

среда, 5. децембар 2012.

2012-12-07: Изборна скупштина Покрета Социјалиста Смедеревске Паланке

У Великој сали СО Смедеревска Паланка 7. децембра одржаће се Изборна скупштина Покрета социјалиста у Смедеревској Паланци
Додатне информације: Слободан Ескић (061 6031953).
Дневни ред:
  • 11:00 - Изборна скупштина
  • 12:00 - Свечана седница

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези