петак, 12. фебруар 2016.

Иницијална листа за проверу спремности кандидата за локалне скупштине градова/општина за локалне изборе

Избори за скупштину локалне самоуправе су близу и све политичке странке и/или групе грађана са амбицијом да врше власт се припремају. Ми грађани треба да свој глас инвестирамо а понуда ће и овај пут бити поприлично бројна. Стандардно можемо очекивати блефере који ће покушати да нам увале одборнички мућак (одборник који ништа не ради у локалној скупштини, одборник који ни о чему ништа не зна  а и не жели да зна и који је ту само зарад одборничког додатка - другим речима муфте лова).
Ми обични грађани не желимо овакве одборничке мућкове и желимо да добијемо неке гаранције да ће одборници нешто радити у локалној скупштини, да одборници нешто знају о локалној самоуправи, да су упознати са радом претходног сазива, да имају свест где су слабости у раду/нераду, да имају представу шта граду/општини (месним заједницама)  треба/не треба, да умеју своје ставове убедљиво да бране, да ...
Из наведених разлога намеће се питање како проценити потенцијалне кандидате за одборнике (листе).
Да ли су то озбиљни људи који знају шта хоће или је нешто друго у питању?
То што нам неко каже да је неко фин, поштен и паметан не значи много док се у то сами не уверимо.
У том циљу састављена је минимална листа питања за оцену спремности будућег кандидата за одборника (да ли је спреман да врши одборничку улогу).
Ова делимична листа за проверу спремности кандидата за локалну скупштину може да се прошири али је свакако добра полазна основа о чему треба да их питамо. То је и добра основа за кандидате да знају шта ће их питати грађани.

А) Закони и прописи на републичком нивоу којима се уређује рад локалне самоуправе

 • Упознат је са одредбама Устава Републике Србије којима је уређена локална самоуправа
 • Упознат је са Законом о локалној самоуправи
 • Упознат је са Законом о локалним изборима

Б) Закони и прописи на локалном нивоу (оне које је донела локална скупштина)

 • Упознат је статутом локалне самоуправе 
 • Упознат је са пословником о раду локалне самоуправе
 •  Упознат је са важећим одлукама локалне самоуправе

Ц) Функционисање локалне скупштине у претходном сазиву

 • Упознат је са радом локалне скупштине у садашњем сазиву односно упознат је са извештајима о раду локалне скупштине
Напомена: Ово значи да су им доступни сви записници локалне скупштине и њених радних тела а посебно планови и извештаји о раду као и Информатор о раду локалне скупштине

Д) Функционисање градског/општинског већа у претходном сазиву

 • Упознат је  са радом градског/општинског већа односно упознат је са плановима и извештајима о раду градског/општинског већа
Напомена: Ово у пракси значи да су им доступни сви записници, извештаји о раду и Информатор о раду Градског/општинског већа

Е) Функционисање градске/општинске управе

 • Упознат је са извештајима о раду градске/општинске управе а посебно са Информатором о раду градске/општинске управе
Напомена: Ово у пракси значи да су им доступни годишњи извештаји о раду градске/општинске управе, извештаји о извршењу буџета локалне самоуправе, Информатор о раду градске/општинске управе

Ф) Функционисање месних заједница и савета МЗ

 • Упознат је са функционисањем месних заједница и савета месних заједница
Напомена: Ово у пракси значи  да су им доступни записници са састанака савета месних заједница и извештаји о раду истих а такође и састав савета месних заједница

Г) Рад корисника буџетских средстава

 • Упознат је са радом корисника буџетских средстава (јавних предузећа и установа) који се финансирају из локалног буџета
Напомена: Ово у пракси значи да су им доступни планови и извештаји о раду јавних предузећа и установа као и информатори о њиховом раду. Такође то значи да је упознат са саставом управних и надзорних одбора истих.

Х) Буџет локалне самоуправе у претходном периоду

 • Упознат је са буџетом локалне самоуправе за 2016. и извештајима о извршењу буџета у предходним годинама а такође и са ревизорским извештајима.
****************
Посебна група питања су спремност кандидата да понуди нешто конкретно у свом раду из надлежности локалне самоуправе:
1. Предлози програма развоја у кључним областима нашег живота и деловања, као што су: привреда, запошљавање, туризам, пољопривреда, спорт, култура, омладинска политика, социјална заштита, екологија и слично;
2. Предлози за допуну/измену  урбанистичких планова и просторно уређење
3. Предлози за унапређење финансијских послова локалне самоуправе као што је: 
 •  доношење буџета и завршног рачуна,
 •  утврђење стопа изворних прихода и одређивање висине локалних такси и накнада и - управљање имовином локалне самоуправе и њено увећање и коришћење имовине у државној својини.
4) Унапређење стамбено комуналних послова односно уређење и обављање комуналних делатности
- водоснабдевање,
- одржавање градске чистоће,
- одржавање депонија,
- линијски градски и приградски превоз путника и аутотакси превоза путника,
- уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др., 
- одржавање стамбених зграда и уређење коришћења пословног простора;
5) Унапређење путне инфраструктуре односно обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу;
6) Предлози за унапређење рада установа у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма;
7) Предлози унапређења заштите од елементарних и других већих непогода;
8) Унапређење јавног информисања од локалног значаја и обезбеђење услове за јавно информисање на српском језику и ћириличном писму и језику националних мањина који се користе на територији општине;
9) Унапређење инспекцијских послова - образовање инспекцијских служби и инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине.

Наше право је да упознамо оне који ће да организују живот у нашем граду/општини. Није довољно само лепо предизборно паковање потребно је да изјаву о намерама прати садржај (да обећања нису лудом радовања) а то значи да ће програм рада реализовати људи који знају и могу.
Наше право је да их питамо а њихова обавеза је да нам одговоре.

Нема коментара:

Постави коментар

Да би коментар био објављен мора да буде у складу са стандардима јавне комуникације и да буде писан ћирилицом.
Хвала.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези