субота, 21. април 2012.

Подсећање: Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.

На седници СО Смедеревска Паланка одржаној 11.7.2008.г. донета је одлука о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревске Паланке. Овај документ је,имајући у виду ток партиципативног процеса на изради Стратегије,преименован у Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013. Ова стратегија је почетком 2009. и усвојена али је нажалост мало тога учињено да се и примени без обзира што је она била моћан инструмент за унапређење квалитета живота циљних група. Имајући у виду значај овог документа и да ће нова власт морати да ради на усвајању нове стратегије за период 2014-2019. вреди се подсетити исте тим пре што је у претходне четири године СО Смедеревска Паланка оптерећена бројним проблемима веома мало радила на доношењу стратегија за поједине области. Овај озбиљан дефицит у планирању развоја има за последицу немогућност да организације и установе  из Смедеревске Паланке приступе средствима јер је скоро увек услов да активност (пројекат) доприноси остварању развојних циљева општине. 

Партнерска група на изради Стратегије је дефинисала следећу визију Општине Смедеревска Паланка: 
Општина Смедеревска Паланка је економски развијена заједница са богатим културним, забавним и спортским животом, изграђеном инфраструктуром и институцијама, успешно решеним социјалним и развојним потребама грађана, отворена за сарадњу са другим заједницама у земљи и свету.

Партнерска група је утврдила следеће стратешке и приоритетне циљеве и мере за њихово достизање 
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ, ПРИОРИТЕTНИ ЦИЉЕВИ, МЕРЕ
1. Деца, омладина, породица
Стратешки циљ:1. Унапређени су услови за задовољење развојних потреба деце, омладине и породица
Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим породицама (породицама где су родитељи незапослени, породицама са нижим примањима, ...) и деци без родитељског старања за задовољавање развојних потреба деце и омладине
 • Мера:1. Програм финансијске и нефинансијске подршке породицама са новорођеном децом
 • Мера:2. Програм финансијске и нефинансијске подршке породицама са више деце
 • Мера:3. Програм помоћи деци и омладини која станују далеко од школе
 • Мера:4. Помоћ при куповини књига и прибора за децу чије су породице са нижим примањима
 • Мера:5. Програм подршке деци без родитељског старања
 • Мера:6. Програм решавања стамбених проблема стамбено угрожених породица са децом (социјално становање)
Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање развојних потреба деце и омладине (образовне потребе, развој талената, социјализација,...)
 • Мера:1. Продужени боравак за децу у вртићима чији родитељи дуже раде
 • Мера:2. Програм ваннаставних активности за ученике основних и средњих школа
 • Мера:3. Програм летњих и зимских школа за децу и омладину
 • Мера:4. Програм подршке талентованој и надареној деци
 • Мера:5. Програм ваннаставних садржаја за децу и омладину
 • Мера:6. Програм летњих школа за децу и омладину
 • Мера:7. Програм културнозабавних манифестација за децу и омладину
 • Мера:8. Програм спортских такмичења за децу и омладину
 • Мера:9. Програм подизање нивоа свести о репродуктивном здрављу младих и о "штетности коришћења психоактивних супстанци и алкохола
 • Мера:10. Програм подршке породицама са проблемима (преко Саветовалишта за децу породице)
Приоритетни циљ: 3. Квалитетна здравствена заштита је доступна свим грађанима
 • Мера:1. Унапређење примарне задравствене заштите
 • Мера:2. Унапређење секундарне здравствене заштите
 • Мера:3. Едукација грађана о здравим стиловима живота
Приоритетни циљ: 4. Квалитетан друштвени живот је доступан свим грађанима
 • Мера:1. Унапређени културнозабавни програми у општини за све становнике
 • Мера:2. Унапређени програми за бављење спортом и неговања здравих стилова живота
 • Мера:3. Унапређено јавно информисање
Приоритетни циљ: 5. Унапређени су и уведени су нови програми подршке за децу са поремећајима у понашању и за превенцију . коришћења психоактивних супстанци и алкохола
 • Мера:1. Програм подршке деци са сметњама у понашању
 • Мера:2. Програм превенције болести зависности (коришћења психоактивних супстанци) и употребе алкохола код деце и омладине
2. Стара лица
Стратешки циљ:2. Унапређен је социо-економски и здравствени положај старих лица и пензионера на територији Општине Смедеревска Паланка
Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим старим лицима и пензионерима и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Мера:1. Програм финансијске и нефинансијске подршке старим лицима и пензионерима са најнижим приходима
Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање образовних, развојних и друштвених потреба старих лица и пензионера
 • Мера:1. Културнозабавни програм за стара лица и пензионере
 • Мера:2. Програм образовања у трећем добу
Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми прилагођени потребама старих лица и пензионера (геронтодомаћице, доступност услуга Дома за стара лица, итд.)
 • Мера:1. Успостављање мреже услуга за стара лица (геронтодомаћице) на целој територији општине кроз умрежавање локалних актера и ангажовање волонтера
 • Мера:2. Изградња Дома за стара лица
3. Особе са инвалидитетом
Стратешки циљ:3. Унапређен је социо-економски и здравствени положај особа са инвалидитетом
Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим особама са инвалидитетом и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Мера:1. Програм подршке социјално угроженим особама са инвалидитетом
 • Мера:2. Програм подршке запошљавању особа са инвалидитетом
Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање образовних и друштвених потреба особа са инвалидитетом
 • Мера:1. Програм подршке образовању особа са инвалидитетом
 • Мера:2. Програм културно-забавног живота особа са инвалидитетом
 • Мера:3. Програм спортских активности за особе са инвалидитетом
Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми прилагођени потребама особа са инвалидитетом
 • Мера:1. Програм подршке особама са инвалидитеом да се укључе у друштвени живот заједнице (персонални асистент)
 • Мера:2. Програм додатне здравстве бриге о особама са инвалидитетом у сагласности са специфичностима њиховог инвалидитета
Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су услови за доступност јавним сервисима и објектима прилагођени потребама особа са инвалидитетом
 • Мера:1. Уклањање физичких баријера за приступ јавним установама особама са инвалидитетом
 • Мера:2. Обука лица за комуникацију са особама са инвалидитетом
 • Мера:3. Унапређење видљивости проблема особа са инвалидитетом у јавности
 • Мера:4. Подршка организацијама које запошљавају особе са инвалидитетом (субвенционирање цене воде, струје, таксе, иосталих услуга)
4. Незапошљени
Стратешки циљ:4. Унапређени су механизми за подизање капацитета незапослених за успешност у тражењу и налажењу посла
Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка незапошљенима и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Мера:1. Програм финансијске и нефинансијске подршке за лица без посла у задовољавању егзинстенцијалних потреба
 • Мера:2. Организовање јавних радова за запошљавање незапоселних
Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су одрживи програми и услови за изградњу капацитета незапослених да буду успешни у тражењу и налажењу посла
 • Мера:1. Програми додатне обуке за незапослена лица
 • Мера:2. Програми обуке за тражење посла
 • Мера:3. Техничка подршка у тражењу посла
Приоритетни циљ: 3. Обезбеђени су услови за локални економски развој општине
 • Мера:1. Израда и реализација Стратегије локалног економског развоја општине
 • Мера:2. Израда и реализација програма привлачења инвеститора
 • Мера:3. Програм промоције предузетника и малих и средњих предузећа
 • Мера:4. Програм упознавања послодаваца са незапосленима (Сајам запошљавања)
Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су специфични програми друштвеног живота прилагођени специфичним потребама незапошљених
 • Мера:1. Програм укључења незапослених лица у културнозабавни живот града
 • Мера:2. Програм укључења незапослених лица у спортски живот у општини
 • Мера:3. Програм волонтирања незапошљених лица
5. Маргинализоване групе (избегла, расељена и прогнана лица, роми, жртве насиља)
Стратешки циљ:5. Унапређени су механизми за пружање активне подршке избеглим, расељеним и прогнаним лицима, ромима и жртвама насиља да побољшају квалитет живота и да се интегришу у социјално-економски живот заједнице
Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим избеглим, расељеним и прогнаним лицима, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Мера:1. Програм подршке социјално угроженим избеглим, расељеним и прогнаним лицима
 • Мера:2. Програм подршке унапређењу социјално угроженим припадницима мањина
 • Мера:3. Програм подршке социјално угроженим жртвама насиља
Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су одрживи програми и услови за задовољавање специфичних развојних потреба избеглим, расељеним и прогнаним лицима, ромима, жртвама насиља и другим припадницима маргиналних група и њиховим породицама
 • Мера:1. Програм подршке задовољењу развојних потреба избеглих, расељених и прогнаних лица
 • Мера:2. Програм подршке задовољењу развојних потреба мањина (ромима)
 • Мера:3. Програм подршке жртвама насиља
Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми здравствене заштите прилагођени специфичним потребама избеглих, расељених и прогнаних лица, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама
 • Мера:1. Програм психосоцијалне подршке избеглим, расељеним и прогнаним лицима
 • Мера:2. Програм додатне здравствене и психосоцијалне подршке ромима и жртвама насиља
Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су специфични програми друштвеног живота прилагођени специфичним потребама избеглих, расељених и прогнаних лица, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама
 • Мера:1. Програм укључења избеглих, расељених и прогнаних лица у друштвени живот општине
 • Мера:2. Програм додатног образовања рома раду повећања успешности у тражењу посла
 • Мера:3. Програм додатне помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима у тражењу посла
 • Мера:4. Програм подршке жртвама насиља за укључење у друштвени живот заједнице
6. Организације и институције у систему пружања подршке циљним групама
Стратешки циљ:6. Изграђени су одрживи капацитети организација и институција за пружање квалитетне и одрживе подршке циљним групама (деци, омладини, породицама, старим лицима, особама са инвалидитетом, маргиналним групама)
Приоритетни циљ: 1. Изграђени су институционални капацитети за мониторинг и евалуацију спровођења Стратегије развоја социјалне заштите
 • Мера:1. Формирање Координационог одбора за праћење спровођења Стратегије развоја социјалне заштите
 • Мера:2. Формирање савета корисника у институцијама које пружају услуге циљним групама Стратегије развоја социјалне заштите
 • Мера:3. Изградња капацитета за сарадњу/координацију рада организација у систему пружања услуга циљним групама успостављањем периодичних састанака на заједничке теме специфичне за унапређење услуга
 • Мера:4. Унапређење капацитети за сарадњу/координацију основних и средњих школа преко актива директора основних и  средњих школа
 • Мера:5. Унапређење капацитета за сарадњу удружења грађана у систему пружања услуга циљним групама
 • Мера:6. Ревидирање одлука СО којима се уређује подршка циљним групама и организацијама и институцијама коју ту подршку имплементирају
 • Мера:7. Унапређење капацитета органа СО и Општинског већа за одрживо функционисање
 • Мера:8. Формирање Савета за запошљавање општине
Приоритетни циљ: 2. Унапређени су капацитети организација и институција за препознавање социјално угрожених чланова заједнице и одређивање мера за подршку
Мера:1. Унапређење капацитета за препознавања социјално угрожених чланова заједнице и одређивање адекватних мера помоћи
Приоритетни циљ: 3. Унапређени су технички и организациони услови за рад организација и институција за пружање услуга циљним групама
 • Мера:1. Санација, инвестиционо одржавање, адаптација и опремања објеката Предшколске установе Чика Јова Змај
 • Мера:2. Санација, инвестиционо одржавање, адаптација и опремања објеката основних и средњих школа на територији општине
 • Мера:3. Санације, инвестиционог одржавања, адаптације и опремање објеката Дома здравља Смедеревска Паланка
 • Мера:4. Санација, инвестиционо одржавање, адаптација и опремање Опште болнице Стефан Високи
 • Мера:5. Санација, инвестиционо одржавање, адаптација и опремања осталих институција и организација које пружају услуге циљним групама
 • Мера:6. Израда развојних планова и комуникационе стратегије институција и организација које пружају услуге циљним групама
Приоритетни циљ: 4. Унапређени су менаџерски капацитети и унапређени су знања, вештине, ставови и релације запошљених у организацијама и институцијама које учествују у пружању услуга циљним групама
 • Мера:1. Обука менаџмента организација и институција које пружају услуге циљним групама
 • Мера:2. Обука вођа пројеката, пројект и програм менаџера
 • Мера:3. Развој људских ресурса у организацијама и институцијама које пружају услуге циљним групама
Приоритетни циљ: 5. Унапређена је видљивост активности организација и институција у систему пружања подршке циљним групама
 • Мера:1. Израда информатора о раду организација и институција које пружају услуге циљним групама
 • Мера:2. Изградња капацитета за односе са јавношћу организација које пружају услуге циљним групама (особа задужена за односе са јавношћу, веб презентација, блог, вики, календар дешавања, албуми са фотографијама, итд.)
 • Мера:3. Изградња капацитета за јавну промоцију делатности организација које пружају услуге циљним групама (сајамске манифестације, учешће на стручним и научним скуповима, итд.)
Приоритетни циљ: 6. Унапређени су и изграђени нови капацитети организација и институција за пружање услуга циљним групама
 • Мера:1. Увођење пилот пројеката и програма организација и институција које пружају услуге циљним групама
 • Мера:2. Унапређење сарадње са сродним организацијама на регионалном и националном нивоу
 • Мера:3. Формирање мрежа организација за пружања услуга циљним групама
 • Мера:4. Унапређење капацитета организација у систему социјалне заштите за прикупљање средстава за пружање услуга циљним групама
 Вреди се подсетити и ко је учествовао у изради ове стратегије

Технички тим за координацију Пројекта (канцеларија Пројекта)

Партнерска група

РБ
Назив
Представник

ЗаменикИме
Презиме
Име
Презиме
1
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка
Драган
Божић


2
Савет за социјална питања општине Смедеревска Паланка
Драгомир
Милетић
Надежда
Благојевић
3
Национална служба за запошљавање - филијала Смедеревска Паланка
Љиљана
Бацкић
Славица
Мирковић
4
Центар за социјални рад Смедеревска Паланка
Гордана
Цветковић
Добрила
Живковић
5
Предшколска установа "Чика Јова Змај"
Александар
Михајловић
Љиљана
Миловановић
6
Представник основних и средњих школа
Ружица
Тасић- Станојковић
Слађана
Масловарић
7
Општинска организација пензионера
Слободан
Пантић
Милија
Урошевић
8
Општинска организација глувих и наглувих
Славољуб
Константиновић
Горан
Вујичић
9
Представник синдиката (Веће савеза самосталних синдиката општине Смедеревска Паланка)
Радмила
Марковић
Стеван
Бркић
10
Представник ромске популације - координатор за ромска питања
Виолета
Димитријевић


11
Представник избеглих и расељених лица (Хуманитарна организација "Божур")
Наташа
Вујовић


12
Полицијска станица Паланка
Зоран
Вулићевић


13
Дом Здравља Смедеревска Паланка
Снежана
Златковић
Владимир
Ђорђевић
14
Општинска управа Oпштине Смедеревска Паланка - друштвене делатности
Добрица
Стевановић


15
Представник МЗ именован од стране начелника Општинске управе
Зоран
Торлаковић


16
Општа болница "Стефан Високи"
Милица
Јелац


17
Дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју и аутистичне особе "Пуж"
Слободан
Маринковић
Сања
Ђорђевић
18
Удружење жена "Фемина"
Александра
Несторов
Ана
Стојановић
19
Meђуопштинсо удружење параплегичара
Љиљана
Милић


20
Центар за самозапошљавање
Милева- Лела
Васиљевић
Сенад
Карчић
21
Општинска организација Црвеног крста Смедеревска Паланка
Снежана
Жарковић


22
Друштво за помоћ МНРЛ и аутистичним особама
Драгана
Арсенијевић
Радмила
Јањић

 Корисни линкови
Нема коментара:

Постави коментар

Да би коментар био објављен мора да буде у складу са стандардима јавне комуникације и да буде писан ћирилицом.
Хвала.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези